คณะบริหารธุรกิจให้อะไร

 ฝึกประสบการณ์ Creativity   มืออาชีพด้วย Communication

 สามารถ Adaptability   เร็วต่อ Emotional   มี Intelligence
หลักสูตร

วีดีโอ

 

SAU 

พิธีประสาทปริญญาบัตร
ครั้งที่ 41

S A U Congratulations 

17-18 กุมภาพันธ์ 2567รีวิวสาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

รีวิวสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยาการมนุษย์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เรียนบัญชี ไม่มีตกงาน
ระบบสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจดิจิทัล SAU

ภาพบรรยากาศ
SAU Welcome 2023
#DEK66

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2566
BASAU On Tour 2022
กับกิจกรรมสร้างตัวตนบนออนไลน์
ด้วย TikTok Marketing


สัมภาษณ์ : ความรู้สึกเริ่มต้นสู่การเป็นเฟชรชี่ของ DEK66 กัน

กิจกรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมงาน Marketing Technology & Innovation Expo 2024 การเข้าร่วมงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และคณบดีได้ร่วมพูดคุยกับ คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ นายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด Martech Association Thailand ถึงแนวทางการจัดการศึกษา ในการเสริมสร้างทักษะทางเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาต่อไป

อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินกฤต วงศ์รักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความทุ่มเท ความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางวิชาการและการศึกษา ขอให้มีความสุข ความสำเร็จ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและคณะบริหารธุรกิจต่อไป

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะบริหารธุรกิจขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรทุกๆท่านเลยนะคะ

ให้ความฝันได้บินสูง กับโครงการ "สานฝันปั้นอนาคต" อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมมือกับนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย พร้อมเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับเยาวชนด้วยโครงการทุนการศึกษาที่ไม่เพียงแต่เน้นความรู้ แต่ยังเน้นทักษะ, นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารธุรกิจยุคใหม่ เราเชื่อมั่นในพลังของการศึกษาและต้องการสานฝันให้กับนักเรียนที่มีศักยภาพเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับพวกเขา

ดร.ธีรศักดิ์ สุขาบูลย์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และ ดร.กิตติอำพล สุดประเสริฐ  อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ที่ได้เข้ารับปริญญาบัตรในงานพิธีประสาทปริญาบัตร ครั้ง 41 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม " Growth Mindset พัฒนาแนวคิดสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน " สำหรับนักศึกษา ปวส. ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพัทธ์ แก้วแสง และ อาจารย์อานุภาพ ทองบ่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เป็นวิทยากรบรรยาย

วันที่ 27 มกราคม 2567 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันการตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 Thailand Accounting Challenge 2024 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยได้รับรางวัลลำดับที่ 16 ได้แก่       1.  นางสาวรัตนา แสงอุทัย       2.  นางสาวธาริตา ม่วงน้ำสุก       3.  นางสาวอารยา ปั้นทอง โดยมีอาจารย์ฉลวย ทองสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ญ.นันทพัทธ์ แก้วแสง และอาจารย์สุบรรณ พัดเพ็ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ระหว่างวันที่ 10 - 17 มกราคม 2567 อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ญ. นันทพัทธ์ แก้วแสง เป็นผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ มอบทุนการศึกษาโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา, วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค และวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

ข่าวสาร

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ : “การใช้ ChatGPT & Gemini AI สำหรับการสอนและวิจัยทางวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ” ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐ์ โอธนาทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (มออ.) วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. รูปแบบ Online Zoom Meeting ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/s8VkfBppuMMZtHRAA

"ในโลกธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล, ทักษะด้าน IT เป็นสิ่งจำเป็นที่สามารถเชื่อมโยงกับหลากหลายอาชีพได้ เช่นในสาขา HR, การตลาด, และบัญชี ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทำให้งานเหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น" "ผู้ที่มีทักษะด้าน IT สามารถนำเสนอและใช้เครื่องมือเทคโนโลยีให้เข้ากับงานของตนได้อย่างเหมาะสม ทำให้องค์กรมองเห็นคุณค่าและความสามารถในการแก้ไขปัญหา" "การมีทักษะด้าน IT ไม่เพียงแค่ทำให้คุณมีคุณค่าในตลาดแรงงาน เเต่ยังช่วยให้คุณสร้างความได้เปรียบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในองค์กร" "ความเชื่อมโยงระหว่างทักษะ IT และอาชีพอื่นๆ ไม่เพียงแค่เพิ่มประสิทธิภาพในงาน แต่ยังเปิดโอกาสใหม่โดยการใช้เทคโนโลยีในวิธีการทำงานที่สร้างสรรค์และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" คุณภัทรกร เอ้งฉ้วน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) จาก Session :Career Talk "Unlocking The Future: ปลดล็อคอาชีพคนไอทียุค Generative AI"

คณะบริหารธุรกิจ ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะ มหาบัณฑิตและบัณฑิตคนเก่ง ที่ในที่สุดทุกความพยายาม ทุกความอดทน ก็เป็นผลสำเร็จในวันนี้ Congratulations on your graduation.

สร้างโอกาสใหม่ให้กับอาชีพคุณกับ Live Webinar: Unlocking The Future – สำรวจโลกของอาชีพคนไอทีในยุค Generative AI! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกับเราในการเดินทางครั้งสำคัญนี้ เพื่อเพิ่มทักษะและสร้างมูลค่าให้กับอาชีพของคุณในโลกยุคใหม่ ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คเพจคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. อย่ารอช้า! ตั้งค่าแจ้งเตือนและเข้าร่วมกับเราเพื่อปลดล็อคศักยภาพของคุณในยุค AI และก้าวข้ามขีดจำกัดของอาชีพไปด้วยกัน กดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อล้นรับโอกาสทุนการศึกษาและของที่ระลึก!

สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจวันนี้ รับทันทีส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 15,000 บาท! เทศกาลแห่งความรักนี้, ให้ความรักและการศึกษาไปด้วยกัน อย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไป สอบถามรายละเอียดสมัครเรียน แอดไลน์ : @116gccev 0 2807 4500 ต่อ 340 หรือ 063 202 7927 และเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในฝันของคุณตอนนี้!

พิธีซ้อมประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41  :  วันเสาร์ที่ 17 ก.พ 67 (วันซ้อมรับ) พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41      :   วันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ 67 (วันรับจริง) คลิกลิ้งก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม  http://graduate2564.sau.ac.th

จบปริญญาตรี #สาขาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัลแล้ว มีอาชีพอะไรบ้าง? มาดู 6 อาชีพสุดฮิตที่เปิดโลกใหม่ให้กับคนเรียนสายนี้!         นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst): ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อหาข้อมูลสำคัญที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ         ผู้จัดการโครงการดิจิทัล (Digital Project Manager): ควบคุมและบริหารโครงการทางด้านดิจิทัล ตั้งแต่การวางแผนจนถึงการทำให้เสร็จสมบูรณ์         นักพัฒนาเว็บ (Web Developer): สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงระบบด้านหลังเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ         นักวิเคราะห์ระบบ (Systems Analyst): ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ระบบเพื่อช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ         ผู้เชี่ยวชาญด้าน UX/UI Design: ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และหน้าตาของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและน่าสนใจ         ผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Coordinator): ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างทีมไอทีและหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กรเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างลื่นไหล

รับสมัครเรียนต่อปริญญาตรี      รับทุนการศึกษา 100%!!      มีรายได้ระหว่างเรียน      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม      ทำไมต้องเรียน         -  รับทุนการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตร         -  มีรายได้ระหว่างเรียน         -  รูปแบบการเรียนเน้นฝึกปฏิบัติวิชาชีพ         -  มีหอ พักให้ระหว่างเรียน         -  เรียนจบรับประกันมีงานทำ 100%         -  ทุนจำนวนจำกัดเพียง 30 ทุนเท่านั้น สมัครรับทุนโทร 0 2807 4500 ต่อ 340 หรือ 063 202 7927 แอดไลน์ของรายละเอียด : https://lin.ee/oIHV8Gf

การอบรมของคณาจารย์
การอบรม AUN-QA คลิปที่ 1/3
การอบรม AUN-QA คลิปที่ 2/3
การอบรม AUN-QA คลิปที่ 3/3

Show Case

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคน      
ที่ได้รับรางวัลการประกวด 
Activity Ambassador: BASAU 2023

  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 :  

     นางสาวกาญจนาพร กล่ำสิน 
     สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :  
     นายพิชญะ ล่ำสัน 
     สาขาวิชาการจัดการ

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :  
     นางสาวเบญจรัตน์ ผ่องยิ่ง 
     สาขาวิชาการบัญชีimageคณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับทีม Can't kill นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดยุคดจิทัล
ที่ผ่านเข้า #รอบสอง ในการแข่งขันแผนการตลาดดิจิทัลระดับประเทศ กับผลงานแคมเปญ

มาร่วมส่งกำลังใจให้กับทีม Can’t Kill ผ่านรอบชิงชนะเลิศกัน
ชมผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=msUIbTH1mFkimage

 

 

"ทุกคนควรจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด
ไม่ใช่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่คนอื่นมองว่าดีที่สุด"


เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเรียนกับ
หญิง ภัคกัญญา เอื้ออภินันท์สกุล
นักศึกษาสาขาการจัดการ ชั้นปี 4

 


image


 

รางวัลกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
ในแอปพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษ Duolingo

รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวอิศราภรณ์ ธีรพงศ์พัฒนกิจ
สาขาการตลาดยุคดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ

image


 

รางวัลทุนการศึกษา

ทุนเรียนดี เรียนฟรี 4 ปี
นางสาว อธิชา สิริทั้งทอง
สาขาการตลาดยุคดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ


รางวัลความประพฤติดี
ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่image
นางสาวจุฑารัตย์ จุฑาวิตต์จรัส
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
image
นางสาววณิชชา มูลอภัย
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้