คณะบริหารธุรกิจให้อะไร

 ฝึกประสบการณ์ Creativity   มืออาชีพด้วย Communication

 สามารถ Adaptability   เร็วต่อ Emotional   มี Intelligence
หลักสูตร

วีดีโอ

 

SAU 

พิธีประสาทปริญญาบัตร
ครั้งที่ 41

S A U Congratulations 

17-18 กุมภาพันธ์ 2567รีวิวสาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

รีวิวสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยาการมนุษย์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เรียนบัญชี ไม่มีตกงาน
ระบบสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจดิจิทัล SAU

ภาพบรรยากาศ
SAU Welcome 2023
#DEK66

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2566
BASAU On Tour 2022
กับกิจกรรมสร้างตัวตนบนออนไลน์
ด้วย TikTok Marketing


สัมภาษณ์ : ความรู้สึกเริ่มต้นสู่การเป็นเฟชรชี่ของ DEK66 กัน

กิจกรรม

Ep1. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรม "พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา ศึกษาดูงาน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)" มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ผ่านประสบการณ์จริง เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และมุมมองด้านบริหารธุรกิจยุคใหม่        ในกิจกรรมนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสสำรวจและเรียนรู้การทำงานศาสตร์ในสาขาตนเองในบริบทจริงจากบริษัทชั้นนำ โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้        - นักศึกษาสาขาบัญชี: เรียนรู้ระบบบริหารจัดการบัญชี การเงิน การควบคุมต้นทุน        - นักศึกษาสาขาการตลาดยุคดิจิทัล: ศึกษากลยุทธ์การตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อดิจิทัล        - นักศึกษาสาขาการจัดการ: วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล        - นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์: เรียนรู้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การสรรหา พัฒนา ดูแลพนักงาน        - นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล: ศึกษาระบบ IT โครงสร้างพื้นฐาน การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมนี้ ถือเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และมุมมองด้านบริหารธุรกิจ พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม สร้างเครือข่ายกับองค์กรชั้นนำ เตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริง

วันที่ 30 เมษายน 2567 คณะบริหารธุรกิจได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ อาจารย์สุมนา สุขพันธุ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ เพื่อแสดงความขอบคุณ และประกาศคุณงามความดี ที่อาจารย์ได้ปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุ  โดย อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้แทนมหาวิทยาลัยมอบโล่เกียรติคุณและดอกไม้ ทั้งนี้ คณาจารย์ในคณะได้ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด

วันที่ 26 เมษายน 2567 อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารระดับสูงจาก Fujian State-owned Assets Management Co.,Ltd. และ Fujian Human Resources Development Group Co.,Ltd. เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ทางการบริหารธุรกิจ       ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีพนักงานกว่า 140,000 คน และต้องการส่งเสริมให้บุคคลากรภายในกลุ่มบริษัทฯ มีองค์ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และรวมถึงการสร้างหลักสูตรระยะสั้นในการประกอบธุรกิจในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ร่วมกับสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ร่วมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมกับโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบูรณาการความรู้เข้ากับการบริการสังคม     โดยที่ผ่านมาอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล ได้ส่งมอบเว็บไซต์การยืมคืนของวัดอุดมรังสี และ QR Code ใบเซียมซีและได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางพุทธศาสนาและสันทนาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

วันที่ 11 เมษายน 2567 อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้เดินทางไปที่สถาบัน Zhejiang Industry Polytechnic College เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ กับ Mr.Wenjie XuDeputy Secretary of the Party Committee. Mrs.Jinfang ZhuDirector of international Exchange and Cooperation Department.Miss.Ting Zhang Chief of International Exchange and Cooperation Departmentทั้งนี้  ได้มีการเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ ณ มลฑลหางโจว (Hangzhou) สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 10 เมษายน 2567 อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและ การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของนักศึกษาสัญชาติจีน ร่วมกับ Mr. Xia Fengping ประธานบริษัท และ Mr. Zhou Yaobang รองประธานบริษัท Zhejiang Hangzhon Iron&Steel Vocational Education Group Co.,Ltdพร้อมมีโอกาศเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน บริษัทในกลุ่ม Handan Iron and Steel Group or Hansteel ณ มณฑลหางโจว (Hangzhou) สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 9 เมษายน 2567 อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและร่วมหารือ การศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของนักศึกษาสัญชาติจีน ร่วมกับนาย Mr. Wu Taiqing Deputy General Manager Fujian State-owned Education Investment Co., Ltd. ณ. มลฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 5 เมษายน 2567 อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้ร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ ด้วยการออกร้านอาหาร 4 ภาค โดยคณะบริหารธุรกิจได้นำเสนอ อาหารภาคเหนือ ขนมจีนน้ำเงี้ยว ซึ่งเป็นอาหารประจำภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

ข่าวสาร

เชิญชวนนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะวันที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. ค่ะ

วันที่ 9 - 17 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปิดทำการยกเว้น ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ เปิดทำการทุกวัน สอบถามโทร 02-807-4500

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดอบรมนับชั่วโมง CPD /CPA     - หลักสูตรที่ 1 การวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจ     - หลักสูตรที่ 2 เจาะประเด็นหลัก TFRS for NPAEs (ฉบับปรับปรุง 2565)วันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์โดยวิทยากร     - อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต     - รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชรรหัสหลักสูตร รออนุมัติค่าใช้จ่าย 1,200 บาทต่อหลักสูตร สมัคร 2 หลักสูตร 2,400 บาทสิทธิพิเศษ วันนี้-10 เมษายน 2567 สมัคร 2 หลักสูตร ราคาพิเศษเพียง 1,900 บาทลงทะเบียนอบรม คลิก https://forms.gle/gK2TNvcn6997pEVZ9สนใจสอบถามข้อมูลเข้ากลุ่ม Line : https://line.me/ti/g/AD3kgcN1wR

แซ่บสุดขีด!   อิ่มเอมกับความอร่อย! พร้อมร่วมสนุกกับงานเฟสติวัล FOOD TRUCK BIZ FESTIVAL 2024 กับเรา!พลาดไม่ได้แล้วนะ! บัตรเข้างานและร่วมเล่นเกมส์รับของรางวัลมากมายเพียง 100 บาทเท่านั้น!เตรียมตัวให้พร้อมสนุกได้ถึง 6 เกมส์สุดมันส์ มูลค่ารวม 120 บาท! 

เข้าร่วม Webinar ฟรี "การสร้างนักธุรกิจยุคใหม่: อัพเดททักษะของคุณให้ทันกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง" พบกับ ดร.พุฒิธร จิรายุ กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตร MBA Online วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผ่าน Facebook Liveคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ลงทะเบียนเลยสำหรับส่วนลดค่าเล่าเรียน   https://shorturl.asia/CY0AE

เชิญน้องๆ ม.6 ปวช. กศน. มาเปิดประสบการณ์ใหม่และแสดงฝีมือ!ร่วมสนุกและพิชิตรางวัลกับ โครงการประกวดโมเดลธุรกิจ SAU Creative Business Class สร้างโอกาสให้ตัวเองด้วยการก้าวข้ามขีดจำกัดกับการนำเสนอไอเดียธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร! ในงาน FoodTruckBizFestival2024ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 9,000 บาท!เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 29 มีนาคม 2567คุณสมบัติผู้เข้าร่วม     - นักศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ม.ปลาย     - สมัครเป็นทีมไม่เกิน 5 คน     - มีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านมีการจัดอบรม Workshop ประกวดและแข่งขันวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567เงินรางวัล     - ชนะเลิศเงินรางวัล 4,000 บาท     - รองอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท     - รองอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท     - ทีมชนะเลิศได้ทุนการศึกษา+ใบวุฒิบัตรโอกาสำคัญที่จะได้ฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์, การแก้ปัญหา, และการทำงานเป็นทีม!สแกนคิวอาร์โค้ดสมัครหรือสอบถามรายละเอียดทัก InboxFacebook: คณะบริหารธุรกิจ ม.เอเชียอาคเนย์อย่าพลาดโอกาสนี้ที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำเสนอไอเดียที่จะเปลี่ยนโลกของธุรกิจไปกับเรา!

ปฏิวัติธุรกิจด้วย TikTok! สำหรับคนที่ต้องการ สร้างตัวตน ปั้นคอนเทนต์ หารายได้บนออนไลน์ ห้ามพลาด หัวข้อสัมมนาพิเศษ ในงาน #FoodTruckBizFestival2024 กับ"Nest - Gen Business Tactics with TikTok"     วิทยากร: ใหม่ ลอเรน Powerpuffgay     วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะทำความเข้าใจกลยุทธ์ TikTok เพื่อการเติบโตของธุรกิจ!จองที่นั่งเลย! โอกาสที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่!

การอบรมของคณาจารย์
การอบรม AUN-QA คลิปที่ 1/3
การอบรม AUN-QA คลิปที่ 2/3
การอบรม AUN-QA คลิปที่ 3/3

Show Case

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคน      
ที่ได้รับรางวัลการประกวด 
Activity Ambassador: BASAU 2023

  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 :  

     นางสาวกาญจนาพร กล่ำสิน 
     สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :  
     นายพิชญะ ล่ำสัน 
     สาขาวิชาการจัดการ

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :  
     นางสาวเบญจรัตน์ ผ่องยิ่ง 
     สาขาวิชาการบัญชีimageคณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับทีม Can't kill นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดยุคดจิทัล
ที่ผ่านเข้า #รอบสอง ในการแข่งขันแผนการตลาดดิจิทัลระดับประเทศ กับผลงานแคมเปญ

มาร่วมส่งกำลังใจให้กับทีม Can’t Kill ผ่านรอบชิงชนะเลิศกัน
ชมผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=msUIbTH1mFkimage

 

 

"ทุกคนควรจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด
ไม่ใช่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่คนอื่นมองว่าดีที่สุด"


เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเรียนกับ
หญิง ภัคกัญญา เอื้ออภินันท์สกุล
นักศึกษาสาขาการจัดการ ชั้นปี 4

 


image


 

รางวัลกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
ในแอปพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษ Duolingo

รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวอิศราภรณ์ ธีรพงศ์พัฒนกิจ
สาขาการตลาดยุคดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ

image


 

รางวัลทุนการศึกษา

ทุนเรียนดี เรียนฟรี 4 ปี
นางสาว อธิชา สิริทั้งทอง
สาขาการตลาดยุคดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ


รางวัลความประพฤติดี
ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่image
นางสาวจุฑารัตย์ จุฑาวิตต์จรัส
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
image
นางสาววณิชชา มูลอภัย
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้