ข่าวสาร

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปี 1 รหัส66 เข้าร่วมกิจกรรม fin.ดี happy life สร้างทักษะทางการเงินสำหรับนักศึกษา โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจกระทรวงการคลัง และ กองทุนการออมแห่งชาติ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้พิมพ์เขียวการเงิน ผ่านกิจกรรม ต่างๆ อาทิ ชีวิต Happy ถ้าวางแผนการเงินดี Use Money Wiselyใช้จ่ายอย่างฉลาด Saving รู้จักเก็บออม Investment รู้จักการลงทุน

ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566 สาขาวิชาบัญชีได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ : กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการวิชาวิชาชีพ หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายและการทดสอบ 4 หัวข้อ ทักษะทางบัญชี

สมาคม ควอท ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง "Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่" วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 19:00-20:00 น. (การเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ "การจัดทำหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา" จำนวน 3 รุ่น        - รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 15.00 - 18.00 น.        - รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 15.00 - 18.00 น.        - รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 15.00 - 18.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "อบรมทักษะการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ" สำหรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และการสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการรับใช้สังคม ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ร่วมส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ  เพื่อตีพิมพ์ด้านบริหารธุรกิจและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2023) : กรกฎาคม - ธันวาคม ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 กำหนดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ สามารถส่งบทความได้ทาง QR Code

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ ทำอย่างไร? ให้ได้ "ศ." ก่อนอายุ 40 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขต เป็นวิทยากรการบรรยาย ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.30 - 12.00 น. ผ่าน Zoom Meeting (เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR Code

รหัส MST ภาคปกติ 1/2566 https://shorturl.asia/xJnPj รหัส MST ภาคสมทบ B1 (1/2566) https://shorturl.asia/u84Lx

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ดาวเทียม สมัครถึงวันนี้ ถึง 22 สิงหาคม 2566 SAU AMBASSADOR 2023 เปิดรับสมัคร ดาว-เดือน ดาวเทียม ประจำมหาวิทยาลัยปี 2566 Freshy Boy & Freshy Girl & TRANSGENDER สามารถขอรับใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ห้องสโมรสรนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นี้ รีบคลิกสมัครเรียน https://adm.sau.ac.th/RegisterOn1.aspx?ref= หรือสอบถามรายละเอียด 0 2807 4500 ต่อ 340 หรือ 0632027927 แอดไลน์ BASAU Admission : @116gccev คณะบริหารธุรกิจเปิดสอน 7 สาขาวิชา        1. การบัญชี        2. การตลาดยุคดิจิทัล        3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์        4. ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล        5. การจัดการ        6. การจัดการโลจิสติกส์ (ออนไลน์)        7.การบัญชี (ออนไลน์) เปิดสอนภาคปกติและเรียนวันอาทิตย์วันเดียว จบปริญญาตรีได้ภายใน 1.5 - 3.5 ปี สิทธิ์พิเศษ สมัครเรียนวันนี้ :  สิทธิ์ชิงทุน 40,000.- พร้อมรับทุน 5,000.- *เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง "Chat GPT เรียนรู้เทคนิคนวัตกรรม AI เพื่อปรับใช้ในการเรียนการสอน"  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น. ผ่านทาง MS. Team

โดย ดร.ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษา S/2565 #สามารถยื่นจบได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 ก.ค 66 ผ่านทาง "sau life " และบนเว็บ http://webapp.sau.ac.th/webservice/login

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและศิษย์เก่า สู่ความเป็นผู้ประกอบการ Developing Skills for Students and Alumni to Be Entrepreneurship" ใน วันที่ 15 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3B สัมมนา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 09.00 - 12.00 น. 

เปิดรับสมัครสมาชิกชมรมดนตรีสากล สอบถามรายละเอียด สแกนคิวอาร์โค้ดมาคุยกันได้ครับ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในหัวข้อ "หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 7 และวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ - หลักสูตรภาษาไทย อัตราค่าลงทะเบียน 300 บาท / ท่าน - หลักสูตรภาษาอังกฤษ อัตราค่าลงทะเบียน 400 บาท / ท่าน ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ตาม QR Code ที่แนบมา

สมัครเรียนปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เปิดสอนทั้งหมด 7 หลักสูตร      1. การบัญชี      2. การตลาดยุคดิจิทัล      3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์      4. ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล      5. การจัดการ      6. การจัดการโลจิสติกส์ (ออนไลน์)      7.การบัญชี (ออนไลน์)

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้บสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรมวิธีการตรวจสอบและเลือกวารสาร เพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เหมืองสิน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

โดย ศ. นาวาอากาศโท ดร. สุมิตร สุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิ.ย. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. (แบu ONLINE] จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1 การประกวด Space Projection Mapping Hackathon 2023 ครั้งแรกในไทย ทีม “Sinol” ของ อาจารย์สินชัย กิตติมงคลสุข #หัวหน้าสาขาดิจิทัลมีเดีย ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในคอนเซ็ปต์ “MITI” คว้าเงินรางวัล 200,000 บาทไปครองได้สำเร็จ กับผลงานที่ชื่อว่า Joy From Space Light ที่นำเสนอความสนุกหลากหลายรูปแบบ ท่ามกลางบรรยากาศแสงสีแห่งอวกาศ ผสมกับ visual สไตล์ไซไฟ และเกม arcade ที่แสนสนุก เพิ่มพลังแห่งความสร้างสรรค์เหนือจินตนาการ จัดแสดง ณ Facade โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 โดยฉายวันละ 2 รอบ คือเวลา 19:30 น. และ 20:00 น. บริเวณหน้าอาคาร แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา และผลงานของผู้ชนะเลิศจะถูกจัดแสดงถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!! คลิกลิ้งก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม https://mgronline.com/celebonline/detail/9660000041025

ขอเชิญนักศึกษารหัส 66 ภาคปกติ ร่วมงาน “SAU CONNECT WELCOME 2023” กิจกรรมที่จะพาทุกคน มาเชื่อมต่ออนาคตกับชีวิตนักศึกษา ที่มีสีสันและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ยินดีต้อนรับนักศึกษารหัส 66 เข้าสู่บ้าน SAU กับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย อาทิ SAU Welcome De'late band ตื่นตาตื่นใจกับ SAU DANCE และรู้จักอาจารย์ เพื่อนกับ กิจกรรม SAU Connect ปิดท้ายด้วย ทาร์ตไข่ อินเลิฟ ส่งต่อความรู้สึกดีตั้งแต่วันแรกที่เจอ  พบกันวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

การอบรม AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance) ระดับหลักสูตร (sparkle) ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

เรียนปริญญาตรีออนไลน์ สาขาวิชาบัญชี รูปแบบการเรียน -เรียนผ่าน Online Platform -เรียนรู้เนื้อหา ทฤษฎี และกรณีศึกษา -เรียนเวลาไหนก็ได้ วางแผนได้ด้วยตัวเอง -ทำงาน การบ้าน ผ่าน Online -เรียนผ่านสื่อสอนสด สื่อวีดีโอ และ e-book -ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา -ทีมงาน Support การใช้งานระบบต่างๆ -มีกิจกรรมบรรยายสรุปก่อนสอบ ที่มหาวิทยาลัย เทอมละ1ครั้ง (ไม่บังคับ) -สอบ Final เข้ามาสอบที่มหาวิทยาลัยเทอมละ 1 ครั้ง -วันสอบ จะตรงกับวัน เสาร์ อาทิตย์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้      ครั้งที่ 1 หัวข้อบันไดสู่นักวิจัยมืออาชีพ : จรรยาบรรณนักวิจัยคือหัวใจของการวิจัย ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.      ครั้งที่ 2 หัวข้อบันไดสู่นักวิจัยมืออาชีพ : เจาะลึกเชิงเทคนิคการเขียน Paper และการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.      ครั้งที่ 3 หัวข้อบันไดสู่นักวิจัยมืออาชีพ : นักวิจัยดาวรุ่งกับเส้นทางแห่งความสำเร็จ ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.      โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ทาง QR Code

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปี 3,4 เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวสู่ชีวิตทำงานได้อย่างมั่นใจ ผ่านมุมมอง/ ความคิด CEO” โดยได้รับเกียรติจาก คุณ บุณ ชุณเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ กับ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาได้งานทำ และก้าวหน้าในอาชีพ กำหนดจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR Code โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กำลังมองหารายได้เสริม/หรือธุรกิจส่วนตัวอยู่ใช่ไหม? ถ้าคำตอบคือใช่ อย่าพลาดกับกิจกรรมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “ CANVA START UP สร้างธุรกิจด้วยแคนวา” วิทยากรพิเศษโดย ครูน้ำ ผู้ก่อตั้ง DesignMeee ผู้ก่อตั้งกลุ่มออกแบบสำหรับผู้ประกอบการ อาจารย์พิเศษ หน่วยงานบริษัท ทั้งภาครัฐและเอกชน ประสบการณ์ทำงานเอเจนซี่โฆษณากว่า 10 ปี ลงทะเบียน ด่วน!! รับจำนวนจำกัด คลิกลิงก์ลงทะเบียน https://shorturl.asia/p3EkH

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการอบรม "การประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา" ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3B สัมมนา อาคารสำนักงานอธิการบดี

กลับมาแล้วตลาดนัด BASAU พบอาหารและของหวานหลากหลายสไตล์ พร้อมสนุกสนานกับคาราโอเกะ สุดจ๊าบ เริ่ม อาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ – เลขที่นั่ง และการลงทะเบียนบัณฑิต ผ่าน Application SAU Life สำคัญ** กรุณา Update Application SAU Life ให้เป็นเวอร์ชั่น 1.9.9 พิธีซ้อมรับประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 วันศุกร์ที่ 10 ก.พ 66 ( วันซ้อมรับ ) พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 วันเสาร์ที่ 11 ก.พ 66 ( วันรับจริง ) คลิกลิ้งก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม http://graduate2564.sau.ac.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้