บทความทั้งหมด

ตลาดวันอาทิตย์ มาดูกันมีร้านอะไรกันบ้าง

คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับ #DEK67 โดยมี อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด คณบดีคณะบริหารธุรกิจ / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ต้อนรับน้องๆ พร้อมให้ข้อคิด เรื่อง #เวลา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และสุดแสนประทับใจ

มาแล้วตลาดนัดวันอาทิตย์ กับอาหารหลากหลาย เครื่องดื่ม สินค้าแฟชั่นก็มา ฯ เจอกันวันอาทิตย์ที่ 1, 5 และ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป บริเวณโรงอาหารมหาวิทยาลัย

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปี 1 รหัส66 เข้าร่วมกิจกรรม fin.ดี happy life สร้างทักษะทางการเงินสำหรับนักศึกษา โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจกระทรวงการคลัง และ กองทุนการออมแห่งชาติ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้พิมพ์เขียวการเงิน ผ่านกิจกรรม ต่างๆ อาทิ ชีวิต Happy ถ้าวางแผนการเงินดี Use Money Wiselyใช้จ่ายอย่างฉลาด Saving รู้จักเก็บออม Investment รู้จักการลงทุน

ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566 สาขาวิชาบัญชีได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ : กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการวิชาวิชาชีพ หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายและการทดสอบ 4 หัวข้อ ทักษะทางบัญชี

FRESHY GIRL 2023  :  G11 เนย สาขา การตลาดยุคดิจิทัล FRESHY BOY 2023  :   B 12 รุ่ง สาขา วิศวกรรมโยธา CUTIE GIRL 2023    :   G005 ตังค์ สาขาการจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ 1  :   G 03 ปลาย สาขา วิศวกรรมโยธา รองชนะเลิศอันดับที่ 1  :   B 02 น๊อต สาขา การตลาดยุคดิจิทัล      รองชนะเลิศอันดับที่ 1  :   G004 รินนี่ สาขา อังกฤษธุรกิจ      รองชนะเลิศอันดับที่ 2  :   G 12 ปุยนุ่น ทรัพยากรมนุษย์      รองชนะเลิศอันดับที่ 2  :   B 09 กล้า สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 3 ปี      รองชนะเลิศอันดับที่ 2  :   G001 โซดา สาขา การจัดการ      รางวัลขวัญใจหลานย่า  :   G07 เค้ก สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย      แฟชั่นยอดเยี่ยม ได้แก่  :   สาขา วิศวกรรม โยธา

วันที่ 8 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่าน Application Zoom โดยมี รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล, ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ และอาจารย์ธิดา จินดามณี เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้คะแนน 4.24

สมาคม ควอท ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง "Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่" วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 19:00-20:00 น. (การเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่รุ่นพี่ มุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อน้องเป็นความอบอุ่นสไตล์คนครอบครัวบัญชี

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ "การจัดทำหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา" จำนวน 3 รุ่น        - รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 15.00 - 18.00 น.        - รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 15.00 - 18.00 น.        - รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 15.00 - 18.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "อบรมทักษะการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ" สำหรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และการสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการรับใช้สังคม ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ร่วมส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ  เพื่อตีพิมพ์ด้านบริหารธุรกิจและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2023) : กรกฎาคม - ธันวาคม ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 กำหนดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ สามารถส่งบทความได้ทาง QR Code

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ ทำอย่างไร? ให้ได้ "ศ." ก่อนอายุ 40 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขต เป็นวิทยากรการบรรยาย ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.30 - 12.00 น. ผ่าน Zoom Meeting (เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR Code

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ” โดยมี อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวให้โอวาท การจัดพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อรับขวัญและเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาท

วัน 10 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรม ณ วัดระฆังพรหมรังสี เขตหนองแขม ทั้งนี้มีอาจารย์พระมหาอุทัย ภูริเมธี รักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังพรหมรังสี ได้สวดมนต์ภาวนาพร้อมอธิษฐานจิต เพื่อเป็นสิริมงคล

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ และรุ่นพี่  ได้จัดกิจกรรมรับขวัญและพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาใหม่ รหัส 66 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น กันเลยทีเดียว

รหัส MST ภาคปกติ 1/2566 https://shorturl.asia/xJnPj รหัส MST ภาคสมทบ B1 (1/2566) https://shorturl.asia/u84Lx

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจได้จัดประชุมผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ โดยมี อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานที่ประชุม ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2565 ต่อผู้บริหารคณะและคณาจารย์ พร้อมแถลงนโยบายการดำเนินงานในปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด "มืออาชีพด้านบริหารธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน"

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า ร่วมกับ บริษัท CP All จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จ” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ชั้น ปี 4 เพื่อสร้างความพร้อมในการก้าวสู่โลกการทำงาน โดยมี อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมให้โอวาทนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ดาวเทียม สมัครถึงวันนี้ ถึง 22 สิงหาคม 2566 SAU AMBASSADOR 2023 เปิดรับสมัคร ดาว-เดือน ดาวเทียม ประจำมหาวิทยาลัยปี 2566 Freshy Boy & Freshy Girl & TRANSGENDER สามารถขอรับใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ห้องสโมรสรนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 อาจารย์และรุ่นพี่ #สาขาการจักการทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมรับขวัญบายศรีแก่นักศึกษาใหม่ รหัส66 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุระกิจได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้ "S̠A̠U̠ C̠O̠N̠N̠E̠C̠T̠ เชื่อมโอกาสสร้างอนาคตที่ SAU" บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน อบอุ่น ครบรส ที่นี่ SAU

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้ "S̠A̠U̠ C̠O̠N̠N̠E̠C̠T̠ เชื่อมโอกาสสร้างอนาคตที่ SAU" บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน อบอุ่น ครบรส ที่นี่ SAU

วันที่ 25 กรกฏาคม 66 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์แก่นักเรียนตามแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการสร้างแผนธุรกิจเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนวัดนางสาว จ.สมุทรสาคร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566  คณะบริหารธุรกิจจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ประจำปี 2565 เรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Base Education) โดยอาจารย์สุนันทา พรเจริญโรจน์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ชื่อรางวัล : ในฐานะที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ใน WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS (2022) / SINGLE YEAR CITATION IMPACT 2021 และ นักวิจัยเด่น ประเภทได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากภายนอกรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข นักวิจัยดีเด่น ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์สิริวิช ทัดสวน น.อ.ผศ.ดร.ไชโย ธรรมรัตน์ ร.น. นักวิจัยดีเด่น ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ อาจารย์กฤตศิกาญจน์ ธีรโชคสวัสดิ์ นักวิจัยดีเด่น ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ อาจารย์พงษ์ลดา ภัทรมานะวงศ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้