ประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุกคณะ และโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และ โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2567 " AI เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน" ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ร่วมกับสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ร่วมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมกับโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบูรณาการความรู้เข้ากับการบริการสังคม     โดยที่ผ่านมาอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล ได้ส่งมอบเว็บไซต์การยืมคืนของวัดอุดมรังสี และ QR Code ใบเซียมซีและได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางพุทธศาสนาและสันทนาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

วันที่ 5 เมษายน 2567 อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้ร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ ด้วยการออกร้านอาหาร 4 ภาค โดยคณะบริหารธุรกิจได้นำเสนอ อาหารภาคเหนือ ขนมจีนน้ำเงี้ยว ซึ่งเป็นอาหารประจำภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 สาขาวิชาการบัญชี (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมมือกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสังคมสำนักงานเขตจอมทอง, กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วยกิจกรรม "การบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย ด้วย App Smart Me" และ "การจัดทำผ้าบาติก" ณ ชุมชนวัดไทรและตลาดน้ำวัดไทร เขตจอมทองกิจกรรมนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆ ไม่น้อยให้กับผู้เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีใหม่ หรือการเรียนรู้ศิลปะและความงดงามของการสร้างสรรค์ผ้าบาติก ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนให้แข็งแรงยิ่งขึ้นภาพบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุข การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการทำงานร่วมกันอย่างมีความหมาย จากการนำเสนอและการทำกิจกรรมกลุ่ม เราได้เห็นความตั้งใจและความพยายามของทุกคนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจุดเด่นของกิจกรรมนี้คือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน "Smart Me" ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถจัดการรายรับ-รายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างสรรค์ผ้าบาติกที่ไม่เพียงแต่เป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ แต่ยังเป็นการสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่     ขอขอบคุณอาจารย์ณัฏฐิตาพร แก้วรุจี และอาจารย์อานุภาพ ทองบ่อ ที่ให้ความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่า รวมถึงชุมชนวัดไทรและทุกคนที่มาร่วมในกิจกรรมนี้

วันที่ 16-17 มกราคม 2567 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมี อาจารย์ธิดา จินดามณี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และ ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ บ้านสวนแม่กลอง และวัดบางกุ้ง จังหวัดสุมทรสงคราม โครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา2566

คณะบริหารได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการโดย อาจารย์ศตวรรษ คันธจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์สินชัย ประเสริฐวารี อาจารย์ประจำสาขาวิขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์ & Digital Literacy Skill" แก่คณาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้        - เวลา 09.00 - 12.00 น. ในหัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในคน และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์" โดย ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม        - เวลา 13.00 - 15.00 น. ในหัวข้อ "แนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยศิลปากร" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร

สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและบูรณาการ การเรียนการสอนการวิจัย เพื่อสร้างทักษะด้านการบัญชีให้แก่นักศึกษา รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการบัญชีให้กับประชาชนในชุมชนเห็นถึงประโยชน์จากการจัดทำบัญชี

24 พฤศจิกายน 2566 บรรยากาศการประกวดนางนพมาศ และการประกวดทำกระทง ปีการศึกษา2566

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ZOOM (รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน ได้ทาง QR Code ที่แนบมา)

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ ปีที่ 5 ในโครงการกฐินสามัคคีมหากุศล 108 วัดป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น หลวงปู่ชา สาขาวัดป่าต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยจะปิดโครงการรับเงินสบทบ ในวันที่ 7 พ.ย. 2566 โอนกองบุญกฐินให้กับ 108 วัดกรรมฐาน ในวันที่ 9 พ.ย. 2566 สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ค่ะ มูลนิธิสะพานบุญร่วมเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านในการติดต่อ ประสานงาน และ "รวบรวมเงินกฐินสามัคคีโดยไม่หักค่าใช้จ่าย" ให้กับวัดป่ากรรมฐาน 108 วัดทั่วประเทศไทย ที่มีพระปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ เพื่อเป็นเนื้อนาบุญใหญ่ให้กับผู้ร่วมทำบุญ และเป็นประโยชน์ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป www.sapanboon.com

ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้แก่      -  ดร.กิตติอำพล สุดประเสริฐ      -  อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ญ. นันทพัทธ์ แก้วแสง      -  อาจารย์ศตวรรษ คันธจันทร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้บริหารครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม โดยได้จัดอบรมหัวข้อ “การใช้ Google Tools เพื่อการพัฒนางาน” และ “การพัฒนาทีมงานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ”

วันที่ 8 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่าน Application Zoom โดยมี รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล, ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ และอาจารย์ธิดา จินดามณี เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้คะแนน 4.24

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ "การจัดทำหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา" จำนวน 3 รุ่น        - รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 15.00 - 18.00 น.        - รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 15.00 - 18.00 น.        - รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 15.00 - 18.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "อบรมทักษะการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ" สำหรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และการสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการรับใช้สังคม ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ร่วมส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ  เพื่อตีพิมพ์ด้านบริหารธุรกิจและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2023) : กรกฎาคม - ธันวาคม ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 กำหนดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ สามารถส่งบทความได้ทาง QR Code

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ ทำอย่างไร? ให้ได้ "ศ." ก่อนอายุ 40 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขต เป็นวิทยากรการบรรยาย ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.30 - 12.00 น. ผ่าน Zoom Meeting (เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR Code

วัน 10 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรม ณ วัดระฆังพรหมรังสี เขตหนองแขม ทั้งนี้มีอาจารย์พระมหาอุทัย ภูริเมธี รักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังพรหมรังสี ได้สวดมนต์ภาวนาพร้อมอธิษฐานจิต เพื่อเป็นสิริมงคล

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุระกิจได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

วันที่ 25 กรกฏาคม 66 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์แก่นักเรียนตามแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการสร้างแผนธุรกิจเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนวัดนางสาว จ.สมุทรสาคร

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ชื่อรางวัล : ในฐานะที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ใน WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS (2022) / SINGLE YEAR CITATION IMPACT 2021 และ นักวิจัยเด่น ประเภทได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากภายนอกรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข นักวิจัยดีเด่น ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์สิริวิช ทัดสวน น.อ.ผศ.ดร.ไชโย ธรรมรัตน์ ร.น. นักวิจัยดีเด่น ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ อาจารย์กฤตศิกาญจน์ ธีรโชคสวัสดิ์ นักวิจัยดีเด่น ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ อาจารย์พงษ์ลดา ภัทรมานะวงศ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง        คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์แก่นักเรียนตามแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการสร้างแผนธุรกิจเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา จ.นครปฐม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจได้ ส่งมอบขยะขวดพลาสติกจากการรณรงค์คัดแยกขยะพลาสติกให้ถูกวิธี ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาให้แก่ วัดจากแดง อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำขวดพลาสติกไปรีไซเคิลเป็นผ้าบังสุกุล จีวรพระ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์อุษา กล้าวิจารณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณาจารย์ และตัวแทนจากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 9 “กัณฑ์มัทรี” เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ อุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพและเป็นประธานรับฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์ดังกล่าว จัดโดยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง "Chat GPT เรียนรู้เทคนิคนวัตกรรม AI เพื่อปรับใช้ในการเรียนการสอน"  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น. ผ่านทาง MS. Team

โดย ดร.ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์แก่นักเรียนตามแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการสร้างแผนธุรกิจเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้