การวิจัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2567 " AI เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน" ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้        - เวลา 09.00 - 12.00 น. ในหัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในคน และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์" โดย ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม        - เวลา 13.00 - 15.00 น. ในหัวข้อ "แนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยศิลปากร" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ZOOM (รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน ได้ทาง QR Code ที่แนบมา)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ "การจัดทำหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา" จำนวน 3 รุ่น        - รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 15.00 - 18.00 น.        - รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 15.00 - 18.00 น.        - รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 15.00 - 18.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "อบรมทักษะการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ" สำหรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และการสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการรับใช้สังคม ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ร่วมส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ  เพื่อตีพิมพ์ด้านบริหารธุรกิจและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2023) : กรกฎาคม - ธันวาคม ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 กำหนดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ สามารถส่งบทความได้ทาง QR Code

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ ทำอย่างไร? ให้ได้ "ศ." ก่อนอายุ 40 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขต เป็นวิทยากรการบรรยาย ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.30 - 12.00 น. ผ่าน Zoom Meeting (เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR Code

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ชื่อรางวัล : ในฐานะที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ใน WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS (2022) / SINGLE YEAR CITATION IMPACT 2021 และ นักวิจัยเด่น ประเภทได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากภายนอกรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข นักวิจัยดีเด่น ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์สิริวิช ทัดสวน น.อ.ผศ.ดร.ไชโย ธรรมรัตน์ ร.น. นักวิจัยดีเด่น ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ อาจารย์กฤตศิกาญจน์ ธีรโชคสวัสดิ์ นักวิจัยดีเด่น ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ อาจารย์พงษ์ลดา ภัทรมานะวงศ์

โดย ดร.ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในหัวข้อ "หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 7 และวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ - หลักสูตรภาษาไทย อัตราค่าลงทะเบียน 300 บาท / ท่าน - หลักสูตรภาษาอังกฤษ อัตราค่าลงทะเบียน 400 บาท / ท่าน ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ตาม QR Code ที่แนบมา

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงร่างวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์" โดย ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี เป็นวิทยากร

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้บสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรมวิธีการตรวจสอบและเลือกวารสาร เพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เหมืองสิน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

โดย ศ. นาวาอากาศโท ดร. สุมิตร สุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิ.ย. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. (แบu ONLINE] จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ โดยมี ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นประธานเปิดการประชุม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้      ครั้งที่ 1 หัวข้อบันไดสู่นักวิจัยมืออาชีพ : จรรยาบรรณนักวิจัยคือหัวใจของการวิจัย ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.      ครั้งที่ 2 หัวข้อบันไดสู่นักวิจัยมืออาชีพ : เจาะลึกเชิงเทคนิคการเขียน Paper และการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.      ครั้งที่ 3 หัวข้อบันไดสู่นักวิจัยมืออาชีพ : นักวิจัยดาวรุ่งกับเส้นทางแห่งความสำเร็จ ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.      โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ทาง QR Code

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR Code โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาตีพิมพ์และจดทรัพย์สินทางปัญญา "WHY CHOOSE WHEN WE CAN HAVE BOTH" ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมสัมมนาได้ทาง QR Code ที่แนบมา

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2566 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 17 มีนาคม 2566

โดย รศ.ดร.สุพล ดุรงค์วัฒนา เป็นวิทยาการบรรยาย ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่าน Zoom Meeting จัดโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต และเปิดรับสมัครถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานบริการวิชาการ สู่งานวิจัย” โดย รศ.ดร.พรรณธิดา เหล่าพวงทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้กล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับวิทยากร ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. กรัณย์พล วิวรีธมงคล เป็นวิทยากรร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้ผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคม เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้