การประกันคุณภาพ

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ร่วมกับสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ร่วมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมกับโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบูรณาการความรู้เข้ากับการบริการสังคม     โดยที่ผ่านมาอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล ได้ส่งมอบเว็บไซต์การยืมคืนของวัดอุดมรังสี และ QR Code ใบเซียมซีและได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางพุทธศาสนาและสันทนาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

วันที่ 16-17 มกราคม 2567 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมี อาจารย์ธิดา จินดามณี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และ ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม

วันที่ 8 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่าน Application Zoom โดยมี รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล, ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ และอาจารย์ธิดา จินดามณี เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้คะแนน 4.24

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุระกิจได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง "Chat GPT เรียนรู้เทคนิคนวัตกรรม AI เพื่อปรับใช้ในการเรียนการสอน"  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น. ผ่านทาง MS. Team

วันที่ 28 มิถุนายน 66 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.พรชนก บุญญานันทกุล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและแผนพัฒนา เป็นประธานดำเนินการประชุม

การอบรม AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance) ระดับหลักสูตร (sparkle) ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้