อบรม/สัมมนา

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชนก บุญญานันทกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  และอาจารย์กาญชนก ผิวงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Business Model Canvas งานวิจัยนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ พิชิตกลุ่มเป้าหมายด้วยหลักการ BMC โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ ผู้ก่อตั้งบริษัท มีผักดี จำกัด และบริษัท พร้อมทรัพย์ เอเจนซี่ จำกัด ณ ชั้น1 สำนักงานบริหารการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมงาน Marketing Technology & Innovation Expo 2024 การเข้าร่วมงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และคณบดีได้ร่วมพูดคุยกับ คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ นายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด Martech Association Thailand ถึงแนวทางการจัดการศึกษา ในการเสริมสร้างทักษะทางเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาต่อไป

วันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา อาจารย์คณะบริหารธุรกิจเข้าฝึกอบรม “การเตรียมพร้อมผู้ประกอบการก้าวสู่เทรนอนาคต Ready to Modern SME” และหัวข้อ "เพิ่มยอดขายให้ปังด้วย Short VDO" วิทยากร ศิลา พีรวัฒทึก และเรียนรู้ Generative AI เครื่องมือสร้างยอดขายเพิ่มกำไร วิทยากร สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล จัดโดยกองพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันที่ 16-17 มกราคม 2567 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมี อาจารย์ธิดา จินดามณี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และ ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม

ในโครงการสัมมนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บ้านสวนแม่กลอง และวัดบางกุ้ง จังหวัดสุมทรสงคราม

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บ้านสวนแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้หัวข้อ "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยี AI" โดยมีท่าน อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงทิศทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจในยุค AI

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจจัดประชุมคณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566  โดยมี อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล ได้เข้าร่วมงาน MarTech MarTalk 2023 EP.2 The Power of Customer Experience” เพื่ออัพเดทเทรนการตลาดในยุค AI ซึ่งในงานอัดแน่นไปด้วยกลยุทธ์และเทคนิคในการสร้างประสบการณ์ลูกค้า ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566  คณะบริหารธุรกิจจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ประจำปี 2565 เรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Base Education) โดยอาจารย์สุนันทา พรเจริญโรจน์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

เมื่อ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ฉัตร์รวี อภิวรางค์พงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer วิชาผู้ประกอบการทางสังคม ในโครงการ Social Enterprise @General Education – SE@GE รุ่นที่ 2” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Gen-Ed ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 28 มิถุนายน 66 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงร่างวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์" โดย ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี เป็นวิทยากร

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.พรชนก บุญญานันทกุล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและแผนพัฒนา เป็นประธานดำเนินการประชุม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้