กิจกรรม

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจจัดประชุมคณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566  โดยมี อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและบูรณาการ การเรียนการสอนการวิจัย เพื่อสร้างทักษะด้านการบัญชีให้แก่นักศึกษา รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการบัญชีให้กับประชาชนในชุมชนเห็นถึงประโยชน์จากการจัดทำบัญชี

24 พฤศจิกายน 2566 บรรยากาศการประกวดนางนพมาศ และการประกวดทำกระทง ปีการศึกษา2566

คณะบริหารธูรกิจ ยินดีต้อนรับคณาจารย์ และน้องๆ สาขาธุรกิจค้าปลีก โรงเรียนสามพรานวิทยา สัมผัสบรรยากาศครอบครัวบริหาร SAU โดยมี อาจารย์ฉัตร์รวี อภิวรางค์พงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำข้อมูลหลักสูตร และได้รับฟังแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับบริษัท CP All จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริหารเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม "ก้าวสำคัญ สู่ความสำเร็จ" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ จำนวน 30 คน โดยมี อาจารย์ฉัตร์รวี อภิวรางค์พงศ์ หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า และ เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ในการจัดกิจกรรม ทางทีมงาน มีการแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการบรรจุงานกับทางบริษัท CP All จำกัด (มหาชน) รวมถึงเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสร้างกำลังใจแก่นักศึกษาในโครงการฯ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนสอบปลายภาค นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สาขาการจัดการ และ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้ร่วมกันจัด โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาการแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณชญาธร สุวัฒนบำรุง เป็นวิทยากร อบรมเตรียมพร้อมให้แก่นักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทูตกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ Activity Ambassador  : BASAU2023      -  รางวัลชนะเลิศ         นางสาวกาญจนาพร กล่ำสิน  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์      -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1          นายพิชญะ ล่ำสัน  สาขาการจัดการ      -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2          นางสาวเบญจรัตน์ ผ่องยิ่ง  สาขาการบัญชี 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรม"สร้างโอกาสก้าวสู่เส้นทางอาชีพใน ยุค AI" สำหรบน้องๆ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยมี อาจารย์เชษฐ์นรินทร์ จุลเกตุ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล ได้เข้าร่วมงาน MarTech MarTalk 2023 EP.2 The Power of Customer Experience” เพื่ออัพเดทเทรนการตลาดในยุค AI ซึ่งในงานอัดแน่นไปด้วยกลยุทธ์และเทคนิคในการสร้างประสบการณ์ลูกค้า ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการตลาด ก็จะสดใสตามสไตล์เด็กปี 1 เขาละ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 66 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์แนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลสร้างทางเลือกศึกษาต่อ

ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้แก่      -  ดร.กิตติอำพล สุดประเสริฐ      -  อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ญ. นันทพัทธ์ แก้วแสง      -  อาจารย์ศตวรรษ คันธจันทร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้บริหารครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม โดยได้จัดอบรมหัวข้อ “การใช้ Google Tools เพื่อการพัฒนางาน” และ “การพัฒนาทีมงานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ”

ของเหล่าคาราวานผีรุ่นพี่และอาจารย์สาขาการตลาดที่ได้ร่วมกันจัดเพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษาตลาดรหัส66ได้ก้าวสู่การเป็นนักการตลาดยุค AI

บรรยากาศกิจกรรมงาน Halloween MKT Party ของเหล่าคาราวานผีรุ่นพี่และอาจารย์สาขาการตลาดที่ได้ร่วมกันจัดเพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษาตลาดรหัส66ได้ก้าวสู่การเป็นนักการตลาดยุค AI

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาบัญชีได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การปฏิบัติงานด้านบัญชีในยุคของดิจิทัล" ในรายวิชา รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์กับวิชาวางแผนภาษี โดยมี อ.สุบรรณ พัดเพ็ง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์ให้การต้อนรับนักศึกษาจีนที่เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ครบรอบ 50 ปี คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ และตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกพระคุณของ คุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว และคุณลุงพลกฤษณ ประโมทะกะ

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรม fin.ดี happy life เพื่อสร้างทักษะทางการเงินสำหรับนักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณกฤษฏ์ รอดประชา Senior Specialist บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และคุณอภิชัย สายสดุดี ผู้อำนวยนวยการกลุ่มงานกิจกรรมองค์กร (กอช.) เป็นวิทยากรบรรยาย

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา #สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพบัญชี การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ศราวุธ เอี่ยมสอาด คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงาน ภายในงานนักศึกษาได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตนักบัญชีปี 2024 วิทยากร คุณ ภคปภา ศรีณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 66 แอคเคาน์ติ้งแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด

ตลาดวันอาทิตย์ มาดูกันมีร้านอะไรกันบ้าง

คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับ #DEK67 โดยมี อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด คณบดีคณะบริหารธุรกิจ / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ต้อนรับน้องๆ พร้อมให้ข้อคิด เรื่อง #เวลา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และสุดแสนประทับใจ

มาแล้วตลาดนัดวันอาทิตย์ กับอาหารหลากหลาย เครื่องดื่ม สินค้าแฟชั่นก็มา ฯ เจอกันวันอาทิตย์ที่ 1, 5 และ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป บริเวณโรงอาหารมหาวิทยาลัย

FRESHY GIRL 2023  :  G11 เนย สาขา การตลาดยุคดิจิทัล FRESHY BOY 2023  :   B 12 รุ่ง สาขา วิศวกรรมโยธา CUTIE GIRL 2023    :   G005 ตังค์ สาขาการจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ 1  :   G 03 ปลาย สาขา วิศวกรรมโยธา รองชนะเลิศอันดับที่ 1  :   B 02 น๊อต สาขา การตลาดยุคดิจิทัล      รองชนะเลิศอันดับที่ 1  :   G004 รินนี่ สาขา อังกฤษธุรกิจ      รองชนะเลิศอันดับที่ 2  :   G 12 ปุยนุ่น ทรัพยากรมนุษย์      รองชนะเลิศอันดับที่ 2  :   B 09 กล้า สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 3 ปี      รองชนะเลิศอันดับที่ 2  :   G001 โซดา สาขา การจัดการ      รางวัลขวัญใจหลานย่า  :   G07 เค้ก สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย      แฟชั่นยอดเยี่ยม ได้แก่  :   สาขา วิศวกรรม โยธา

วันที่ 8 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่าน Application Zoom โดยมี รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล, ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ และอาจารย์ธิดา จินดามณี เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้คะแนน 4.24

ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่รุ่นพี่ มุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อน้องเป็นความอบอุ่นสไตล์คนครอบครัวบัญชี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ” โดยมี อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวให้โอวาท การจัดพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อรับขวัญและเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาท

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้