กิจกรรม

ตลาดวันอาทิตย์ มาดูกันมีร้านอะไรกันบ้าง

คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับ #DEK67 โดยมี อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด คณบดีคณะบริหารธุรกิจ / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ต้อนรับน้องๆ พร้อมให้ข้อคิด เรื่อง #เวลา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และสุดแสนประทับใจ

มาแล้วตลาดนัดวันอาทิตย์ กับอาหารหลากหลาย เครื่องดื่ม สินค้าแฟชั่นก็มา ฯ เจอกันวันอาทิตย์ที่ 1, 5 และ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป บริเวณโรงอาหารมหาวิทยาลัย

FRESHY GIRL 2023  :  G11 เนย สาขา การตลาดยุคดิจิทัล FRESHY BOY 2023  :   B 12 รุ่ง สาขา วิศวกรรมโยธา CUTIE GIRL 2023    :   G005 ตังค์ สาขาการจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ 1  :   G 03 ปลาย สาขา วิศวกรรมโยธา รองชนะเลิศอันดับที่ 1  :   B 02 น๊อต สาขา การตลาดยุคดิจิทัล      รองชนะเลิศอันดับที่ 1  :   G004 รินนี่ สาขา อังกฤษธุรกิจ      รองชนะเลิศอันดับที่ 2  :   G 12 ปุยนุ่น ทรัพยากรมนุษย์      รองชนะเลิศอันดับที่ 2  :   B 09 กล้า สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 3 ปี      รองชนะเลิศอันดับที่ 2  :   G001 โซดา สาขา การจัดการ      รางวัลขวัญใจหลานย่า  :   G07 เค้ก สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย      แฟชั่นยอดเยี่ยม ได้แก่  :   สาขา วิศวกรรม โยธา

วันที่ 8 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่าน Application Zoom โดยมี รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล, ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ และอาจารย์ธิดา จินดามณี เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้คะแนน 4.24

ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่รุ่นพี่ มุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อน้องเป็นความอบอุ่นสไตล์คนครอบครัวบัญชี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ” โดยมี อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวให้โอวาท การจัดพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อรับขวัญและเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาท

วัน 10 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรม ณ วัดระฆังพรหมรังสี เขตหนองแขม ทั้งนี้มีอาจารย์พระมหาอุทัย ภูริเมธี รักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังพรหมรังสี ได้สวดมนต์ภาวนาพร้อมอธิษฐานจิต เพื่อเป็นสิริมงคล

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ และรุ่นพี่  ได้จัดกิจกรรมรับขวัญและพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาใหม่ รหัส 66 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น กันเลยทีเดียว

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจได้จัดประชุมผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ โดยมี อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานที่ประชุม ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2565 ต่อผู้บริหารคณะและคณาจารย์ พร้อมแถลงนโยบายการดำเนินงานในปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด "มืออาชีพด้านบริหารธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน"

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า ร่วมกับ บริษัท CP All จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จ” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ชั้น ปี 4 เพื่อสร้างความพร้อมในการก้าวสู่โลกการทำงาน โดยมี อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมให้โอวาทนักศึกษา

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 อาจารย์และรุ่นพี่ #สาขาการจักการทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมรับขวัญบายศรีแก่นักศึกษาใหม่ รหัส66 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุระกิจได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้ "S̠A̠U̠ C̠O̠N̠N̠E̠C̠T̠ เชื่อมโอกาสสร้างอนาคตที่ SAU" บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน อบอุ่น ครบรส ที่นี่ SAU

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้ "S̠A̠U̠ C̠O̠N̠N̠E̠C̠T̠ เชื่อมโอกาสสร้างอนาคตที่ SAU" บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน อบอุ่น ครบรส ที่นี่ SAU

วันที่ 25 กรกฏาคม 66 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์แก่นักเรียนตามแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการสร้างแผนธุรกิจเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนวัดนางสาว จ.สมุทรสาคร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566  คณะบริหารธุรกิจจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ประจำปี 2565 เรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Base Education) โดยอาจารย์สุนันทา พรเจริญโรจน์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ชื่อรางวัล : ในฐานะที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ใน WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS (2022) / SINGLE YEAR CITATION IMPACT 2021 และ นักวิจัยเด่น ประเภทได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากภายนอกรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข นักวิจัยดีเด่น ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์สิริวิช ทัดสวน น.อ.ผศ.ดร.ไชโย ธรรมรัตน์ ร.น. นักวิจัยดีเด่น ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ อาจารย์กฤตศิกาญจน์ ธีรโชคสวัสดิ์ นักวิจัยดีเด่น ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ อาจารย์พงษ์ลดา ภัทรมานะวงศ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง        คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์แก่นักเรียนตามแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการสร้างแผนธุรกิจเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา จ.นครปฐม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจได้ ส่งมอบขยะขวดพลาสติกจากการรณรงค์คัดแยกขยะพลาสติกให้ถูกวิธี ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาให้แก่ วัดจากแดง อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำขวดพลาสติกไปรีไซเคิลเป็นผ้าบังสุกุล จีวรพระ

นายนบุญฤทธิ์ เรณูศักดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี นางสาวลดาภรณ์ สุโข และนางสาวขนิษฐา จ่างสี นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านบัญชี ในการประกวดแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์อุษา กล้าวิจารณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณาจารย์ และตัวแทนจากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 9 “กัณฑ์มัทรี” เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ อุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพและเป็นประธานรับฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์ดังกล่าว จัดโดยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566  ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กับ บริษัท เอ็มอีทรานส์ จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน โดยมี นายศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามกับ คุณสานิตย์ สงสุรินทร์ กรรมการผู้จัดการ ณ ห้องประชุม 7A เธียร์เตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Ep.2 มาชมภาพบรรยากาศกิจกรรม #สาขาการตลาดยุคดิจิทัล กับการ"เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี" ในรายวิชาการตลาดท่องเที่ยว ที่นอกจากจะได้ สัมผัสกลิ่นอายแหล่งท่องเที่ยว แล้วยังได้ ทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะชายทะเลบางแสน ทั้งนี้ได้มีตัวแทนนักศึกษาในคณะได้เข้าร่วมกิจกรรม

Ep.1 มาชมภาพบรรยากาศกิจกรรม #สาขาการตลาดยุคดิจิทัล กับการ"เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี" ในรายวิชาการตลาดท่องเที่ยว ที่นอกจากจะได้ สัมผัสกลิ่นอายแหล่งท่องเที่ยว แล้วยังได้ ทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะชายทะเลบางแสน ทั้งนี้ได้มีตัวแทนนักศึกษาในคณะได้เข้าร่วมกิจกรรม

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า โดยอาจารย์ฉัตร์รวี อภิวรางค์พงศ์ ได้จัดโครงการ BASAU Sanday Market ในวันอาทิตย์ที่ 9, 16, 23 และ 30 กรกฎาคม 2566 ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและทักษะการเรียนรู้ ด้านการทำงาน การประกอบอาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงจากการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์และบูรณาการใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ต่อไป

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอมอร ไมตรีจิตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลิดา เชาว์ชาญชัยกุล เพื่อแสดงความขอบคุณ และประกาศคุณงามความดีที่อาจารย์ได้ปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุ โดย อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มอบโล่เกียรติคุณและดอกไม้ พร้อมแสดงมุทิตาจิต

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้